Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

-

“Everspring Technology Co., Ltd.”, dünýädäki müşderilere gorag gaplaýyş enjamlarynda we ekologiýa taýdan arassa materiallarda bir gezeklik çözgütleri hödürlemäge gönükdirilen daşky gurşawy goraýan gorag gaplaýyş enjamlaryny ösdürmäge we öndürmäge borçlanýar.

“Everspring” -de wagt we çykdajylary tygşytlamaga kömek edýän innowasion önümleri we düýbünden ajaýyp hyzmaty hödürleýäris.Dünýäniň köp ýurtlaryna ýokary hilli gorag gaplama çözgütlerini gowşurdyk.Işewürligiňizi we girdejililigiňizi ýokarlandyrmak we ýerimizi çagalarymyz üçin has arassa, ýaşyl we has amatly ýere öwürmek üçin siziň bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Biziň kompaniýamyz durnuklylyga, innowasiýa we hyzmatlara esaslanýan ynkylapçy iş re modeimine ünsi jemleýär.Önümleri kärhanalara, müşderilere we ýere peýdaly görnüşde goramak üçin innowasion çözgütleri taýýarlaýarys.

Häzirki wagtda biz dünýä üçin ekologiýa taýdan arassa maşynlar bilen ökde bir kompaniýa.In engineenerlerimiz, kagyz gorag gaplamalary we täze pikirler dünýäsi boýunça iň ýokary derejededir.Elmydama önümçilik amallarymyzy, materiallarymyzy we çözgütlerimizi ösdürmegiň täze we has gowy usullaryny oýlap tapýarlar.

önümimiz

Önümlerimiz hakda

Önümlerimiz şulary öz içine alýar: Bal ary konweri ýasaýjy maşyn, Gasynlanan karton gaplanan maşynlar, kagyz köpürjik öwrüliş liniýalary, Bal ary rulonlary öndürýän maşyn, Kraft kagyz fanaty bukulýan maşyn, Howa sütün ýassygy rulonlary öndürýän maşyn, Howa ýassygy film rulonlary öndürýän maşyn, Kagyz ýassyk maşyn, Howa köpürjikli rulon öndürýän maşynlar, Kagyz köpürjikli ýassyk ýasaýjy maşynlar we ş.m.

Biziň tejribämiz

Takyk satuw, pikiriňizi pikir ediň

Dürli müşderileriň hakyky zerurlyklaryna laýyklykda, kagyz halta önümçiliginiň global ýagdaýyny barlamak bilen, dürli gaplama pudagynyň tekliplerini hemmetaraplaýyn göz öňünde tutup, müşderilere çeýe saýlamaga mümkinçilik berýän dürli konfigurasiýa modellerini dizaýn edýäris we öndürýäris.

Ajaýyp gözleg we dolandyryş

Bizde ajaýyp gözleg we dizaýn topary we gaplaýyş maşyn pudagynda ajaýyp dolandyryş zehinleri bar.Gaplaýyş pudagynyň hakyky zerurlyklaryna doly düşünýäris, öndürýän enjamlarymyzyň her bir böleginiň müşderiler tarapyndan tassyklanmagyny we has uly peýdalaryň döredilmegini üpjün edýäris.

Satuwdan soň kepillik

Müşderilere satuwdan soň hemmetaraplaýyn we wagtynda hyzmat we ahyrynda hyzmat duýgusy bilen üpjün ediň.