Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Eplenýän maşyn

 • Fanfold kagyz bukulýan maşyn

  Fanfold kagyz bukulýan maşyn

  Chiiň täsirli fan bilen eplenen kagyz bukulýan maşyn, tizligi 180m / m ýetip biler.15 ýyldan gowrak taryh.

  GirişofFanfold kagyz bukulýan maşyn

  Bu enjam çalt we durnukly kagyz iýmitlenmegini, awtomatiki kagyz iýmitlenmegini, pnewmatik basyş pyçagyny, pnewmatik basyş tekerini, awtomatiki bölüniş kesmek, awtomatiki dartyş gözegçiligi, fotoelektrik düzediş ulgamy, elektron sanamak, çoýun demir diwar tagtasyny kabul edýär. döwmek, urmak, gysmak, döwmek we eplemek bir wagtyň özünde edilip bilner, bu önümçiligiň netijeliligini ep-esli ýokarlandyrýar we önümçilik çykdajylaryny azaldýar.Kagyz we uglerodsyz göçürme kagyzynyň dürli aýratynlyklaryny gaýtadan işlemek üçin amatly.

 • Kagyz boş doldurma enjamy üçin Z kagyz bukulýan maşyn

  Kagyz boş doldurma enjamy üçin Z kagyz bukulýan maşyn

  15 ýyllyk tejribe

  Zawod göni

  Durnukly iş ulgamy.

  PLC düzediş

  Awtomatiki dartyş dolandyryş ulgamy

  Precokary takyk perforasiýa

  GirişofKagyz boş doldurma enjamy üçin Z kagyz bukulýan maşyn

  Janköýer bilen bukulan kagyz perforasiýa maşynymyz boş boş gaplary öndürip biler.Void Fill, ýük daşamak kartonyndaky boş ýerleri doldurmak we önümleri gulplamak üçin ulanylýan kagyz doldurgyç materialy.Haçan-da üstaşyr wagtynda zatlaryň hereket etmeginiň öňüni alsa, döwülmek ähtimallygy azalýar.Kagyz esasly doldurgyç, zarbalary siňdirmek we duýgur önümleri goramak taýdan ajaýyp fiziki aýratynlyklary hödürleýär we plastmassa gaplamakdan has ygtybarlydyr.

 • Fanfold kagyz gaplaýan maşyn öndürýän zawod Hytaý

  Fanfold kagyz gaplaýan maşyn öndürýän zawod Hytaý

  Çalt tizlik we durnukly işlemek

  Tizligi sazlap bolýar

  Özbaşdak ösen we patentlenen

  Aňsat hyzmat etmek, asuda kesmek

  Howpsuzlyk amallary üçin gyssagly duralga

  GirişofJanköýer bilen bukulan kagyz gaplaýyş çyzygy

  DHL, FEDEX, UPS ect ýa-da poçta bilen daşalýan zatlar üçin berk goragy teklip edip, “gutynyň içinde” gaplamany boş doldurmak üçin ulanyljak kagyzy öwürmek üçin fanfold kraft kagyz enjamy.Kagyz 100% gaýtadan işlenýär we daşky gurşaw taýdan arassa.Bu gaty tygşytly, ýönekeý we täsirli ulgam.

 • Z görnüşi Kagyz bukjasynyň öwrüliş çyzygy

  Z görnüşi Kagyz bukjasynyň öwrüliş çyzygy

  15 ýyllyk tejribe

  Zawod göni

  Durnukly iş ulgamy.

  PLC düzediş

  Awtomatiki dartyş dolandyryş ulgamy

  Precokary takyk perforasiýa

 • Kagyz gaýtadan işleýän maşyn öndürýän zawod Hytaý

  Kagyz gaýtadan işleýän maşyn öndürýän zawod Hytaý

  15 ýyllyk tejribe

  Zawod göni

  Durnukly iş ulgamy.

  PLC düzediş

  Awtomatiki dartyş dolandyryş ulgamy

  Precokary takyk perforasiýa

 • Z görnüşi Kagyz bukjasynyň öwrüliş liniýasyny öndürýän zawod

  Z görnüşi Kagyz bukjasynyň öwrüliş liniýasyny öndürýän zawod

  Çalt tizlik we durnukly işlemek

  Tizligi sazlap bolýar

  Özbaşdak ösen we patentlenen

  Aňsat hyzmat etmek, asuda kesmek

  Howpsuzlyk amallary üçin gyssagly duralga

 • Fanfold Z görnüşli kagyz bukulýan maşyn

  Fanfold Z görnüşli kagyz bukulýan maşyn

  Häzirki gaplama çözgüdiňizi seljereris, soňra goragy gowulandyrmak we çykdajylary tygşytlamak üçin degişli gaplama usullaryny teklip ederis.

  Fanfold kraft kagyz bukulýan maşyn işlemek aňsat we minimal operator taýýarlygyny talap edýär.

 • Z görnüşli kagyz paket ýasaýjy maşyn

  Z görnüşli kagyz paket ýasaýjy maşyn

  15 ýyllyk tejribe

  Zawod göni

  Durnukly iş ulgamy.

  PLC düzediş

  Awtomatiki dartyş dolandyryş ulgamy

  Precokary takyk perforasiýa

 • Janköýer bilen bukulan kagyz gaplaýyş çyzygy

  Janköýer bilen bukulan kagyz gaplaýyş çyzygy

  Çalt tizlik we durnukly işlemek

  Tizligi sazlap bolýar

  Özbaşdak ösen we patentlenen

  Aňsat hyzmat etmek, asuda kesmek

  Howpsuzlyk amallary üçin gyssagly duralga

  GirişofJanköýer bilen bukulan kagyz gaplaýyş çyzygy

  DHL, FEDEX, UPS ect ýa-da poçta bilen daşalýan zatlar üçin berk goragy teklip edip, “gutynyň içinde” gaplamany boş doldurmak üçin ulanyljak kagyzy öwürmek üçin fanfold kraft kagyz enjamy.Kagyz 100% gaýtadan işlenýär we daşky gurşaw taýdan arassa.Bu gaty tygşytly, ýönekeý we täsirli ulgam.

 • Z görnüşli kagyz bukulýan maşyn öndüriji zawod

  Z görnüşli kagyz bukulýan maşyn öndüriji zawod

  Placeeriňizde daşary ýurt hyzmatyny hödürlemek üçin tejribeli inerener.Islän wagtyňyz jogap bermek üçin 24 sagat onlaýn hyzmat.Gurmak, synag we okuw hyzmaty.Ömürboýy tehniki goldaw.1 ýyl kepillik.ll şekilleri

 • Janköýer bilen örtülen kagyz gaplaýyş önümçilik liniýasy

  Janköýer bilen örtülen kagyz gaplaýyş önümçilik liniýasy

  Gaplaýyş öwrüjisini daş-töwereginde, ýokarda ýa-da gaplaýyş meýdançasynda birleşdirmek üçin üýtgeşmeleri, özleşdirmeleri we beýleki innowasion çözgütleri dizaýn edip bileris.

  2, Janköýer bilen örtülen kagyz paketleriniň önümçilik liniýasynyň tanyşdyrylyşy

  Z görnüşli fanfold kagyz epleme çyzygy kagyz kagyz bukjalary bolmak üçin kagyz rulonlaryny epýär we kagyz doldurmak, gaplamak, gaplamak we berkitmek ýaly funksiýa bilen kagyzy boş ýasamak ulgamyndan peýdalanýar.

  Dürli önümçilige we gaplamaga laýyk gelýän köp sanly iş usuly.Täzeçillikli PLC duýgur ekran dolandyryjysy çeýe we aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin aňsatlyk bilen gaýtadan düzülip bilner.Awtomatiki kagyz ýüklemek aýratynlygy, kagyzy ýüklemek prosesini has aňsat we çaltlaşdyryň.

 • Senagat kagyzy bukulýan maşyn

  Senagat kagyzy bukulýan maşyn

  Senagat fanfold kagyz paketleri öndürýän maşynymyz iň çalt we iň aňsat, CE, ISO Certified, 15 ýyldan gowrak zawod tejribesi.

12Indiki>>> Sahypa 1/2