Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Poçta enjamy

 • Amazon Paper mailer sumkasyny öndüriji öwrüliş liniýasy

  Amazon Paper mailer sumkasyny öndüriji öwrüliş liniýasy

  1) Bu önüm gurmak we goldamak aňsat çyzykly dizaýny kabul edýär.

  2) Belli we abraýly global pnewmatik, elektron we işleýän markalardan hil komponentleri bar.

  3) Önümlerimiz ekologiýa taýdan arassa we tygşytly biodegrirlenip bilinýän suw ýelimi bilen berk we arassa möhürlenendir.

  4) Önüm, zerurlyklaryňyza durnukly we ekologiýa taýdan arassa çözgütleri üpjün edip, ýokary derejede awtomatlaşdyryş we akyl derejesine eýe.

 • Bal ary bukjasynyň halta öwrülişi

  Bal ary bukjasynyň halta öwrülişi

  Maşyn gelenden soň 2 hepdäniň içinde inersenerlerimizi zawodyňyza ibereris.

  Inersenerlerimiz size maşyn gurmak, sazlamak, synag etmek we işçileriňize ýol görkezmekde kömek eder.In engineenerlerimiz, enjamyň görnüşine we ululygyna baglylykda 5 ~ 10 günüň içinde durnukly önümçilige başlamaga kömek eder

 • “Ary baly” poçta öndüriji liniýa

  “Ary baly” poçta öndüriji liniýa

  1. Enjamymyzy gurmak we goldamak aňsatlaşdyrýan ajaýyp we gönümel çyzykly dizaýna eýe.

  2. Pnewmatik, elektrik we işleýän bölekleri goşmak bilen dünýä belli markalaryň ýokarky böleklerini kabul ediň.

  3. Biodegrirlenip bilinýän we tygşytly suw esasly ýelimimiz bilen, maşynlarymyza her gezek güýçli we arassa möhür bermäge ynanyp bilersiňiz.

  4. highlyokary awtomatlaşdyrylan we akylly ulgamlarymyz, ekologiýa taýdan arassa görnüşde işleýär we prosesiň her ädiminiň mümkin boldugyça ekologiýa taýdan arassa bolmagyny üpjün edýär.

 • Amazon Paper mailer konwert ýasaýan maşyn

  Amazon Paper mailer konwert ýasaýan maşyn

  1) simpleönekeý çyzykly dizaýn bilen önümlerimizi gurmak we goldamak aňsat.

  2) Diňe dünýä belli markalardan ýokary hilli pnewmatik, elektrik we işleýän komponentleri ulanýarys.

  3) Önümlerimiz ekologiýa taýdan arassa, biodegrirlenip bilinýän suw ýelimi bilen berk we tygşytly möhürlenendir.

  4) Döwrebap awtomatlaşdyryş we akylly tehnologiýa sebäpli önümlerimiz diňe bir ekologiýa taýdan arassa däl, eýsem ýokary netijelidir.

 • Bal ary konweri mailer zawody

  Bal ary konweri mailer zawody

  1. Önüm çyzykly dizaýny, ýönekeý gurluşy, amatly gurnama we tehniki hyzmaty kabul edýär.

  2. Pnewmatik, elektrik we operasiýa ulgamlary dünýä belli marka komponentlerini kabul edýärler.

  3. Biodegrasiýa edilip bilinýän we tygşytly suw ýelimini ulanyp, güýçli we arassa möhür gazanýarys.

  4. Önümiň işleýşi awtomatlaşdyrylan we ýokary akylly, täsirli we ekologiýa taýdan arassa.

 • Ary baly poçta önümçiliginiň liniýasy

  Ary baly poçta önümçiliginiň liniýasy

  H“oneycomb post mailer” önümçilik liniýasy, CE, ISO kepillendirilen, OEM hyzmaty bar, 7 × 24 iňlis dilinde gürleýän onlaýn onlaýn hyzmaty.

  GirişofAry baly poçta önümçiliginiň liniýasy

  Ary kagyzy bilen örtülen mailer halta ýasaýjy maşyn, bal ýa-da kagyz köpürjigi ýa-da DHL, UPS, Fedex ekspress senagaty ýaly gorag paket önümçiliginde giňden ulanyljak, şeýle hem Amazon ekspress eltişinde we köp E ulanylýan bal ary ýa-da kagyz köpürjikli ýa-da gasynlanan gaplanan torbaly konwert haltalaryny öndürmek üçin niýetlenendir. - gowşuryş wagtynda harytlary goramak üçin söwda pudagy.

 • DHL kagyzdan ýasalan mailer halta ýasaýjy maşyn

  DHL kagyzdan ýasalan mailer halta ýasaýjy maşyn

  DHL kagyzdan ýasalan gapjyk ýasaýjy maşyn, CE, ISO kepillendirilen, OEM hyzmaty, 7 × 24 hünärmen iňlis dilinde gürleýän onlaýn hyzmat.

  GirişofDHL kagyzdan ýasalan mailer halta ýasaýjy maşyn

  Bal ary kagyzy ýassyk ýassygy ýasaýjy maşyn, bal ýa-da kagyz köpürjigi ýa-da DHL, UPS, Fedex ekspress senagaty ýaly gorag paket önümçiliginde giňden ulanyljak we Amazon ekspress eltişinde we köp E ulanylýan bal ary ýa-da kagyz köpürjikli ýa-da gasynlanan gaplanan halta konwert haltalaryny öndürmek üçin niýetlenendir. - trasport wagtynda harytlary goramak üçin söwda pudagy.

 • Bal ary konwertini öndürýän maşyn

  Bal ary konwertini öndürýän maşyn

  Honeycomb konwert ýasamak maşynynyň iň ökde 1 öndürijisidiris.

  2,Jikme-jikliklerH.oneycomb E.nvelope ýasaýjy maşyn

  Maşyn öndürijisi agşamlyk hilli önümler bilen üpjün edýän professional bal ary konweri.Şeýle hem, gorag gaplaýyş önümçiliginiň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin howa ýassygy rulonlary öndürýän maşyn, howa köpürjikli rulon öndürýän maşyn, howa sütün haltalary rulonlary, fan bilen örtülen kagyz maşynlary we ş.m. üpjün edip bileris.

 • Bal ary poçta poçta önümçiligi liniýasy

  Bal ary poçta poçta önümçiligi liniýasy

  1) Önümlerimiziň ýönekeý çyzykly gurluşy bar, olary wagtyň geçmegi bilen gurmak we goldamak aňsatlaşdyrýar.

  2) Iň oňat öndürijiligi üpjün etmek üçin önümlerimiziň pnewmatik, elektrik we operasiýa ulgamlarynda ýokary hilli, dünýä belli marka komponentlerini ulanýarys.

  3) Önümlerimizde wagtyň geçmegi bilen tebigy taýdan peselýän ekologiýa taýdan arassa we tygşytly suw esasly ýelim ulanyp, güýçli we arassa möhürleme mehanizmi bar.

  4) Önümlerimiz daşky gurşawa üns bermek we önümçiligiň ähli basgançaklarynda ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen bir hatarda ýokary derejede awtomatlaşdyryş we akyl bilen işlemek üçin niýetlenendir.

 • “Fedex” kagyzdan ýasalan gapjyk ýasaýjy maşyn

  “Fedex” kagyzdan ýasalan gapjyk ýasaýjy maşyn

  Satuwdan soň hyzmat

  1. productshli önümler 1 ýyl kepillendirilýär.

  2. Professional we tejribeli inersenerler ýerinde kömek edýärler.

  3. Islän wagtyňyz islendik soragy çözmek üçin 24/7 onlaýn goldaw.

  4. Gurmak, synag we okuw hyzmatlaryny beriň.

  5. Ömürboýy tehniki kömek we goldaw kepilligi.

 • Ary bukjasynyň önümçilik liniýasy

  Ary bukjasynyň önümçilik liniýasy

  Üstünlikleri:

  Iň gowy 1stHytaýda

  Uzakdan onlaýn gözegçilik 7x24h

  Stablisa Delta Servo ulgamy

  Dzawod öndürijisi

  Esasy konfigurasiýaofAry bukjasynyň önümçilik liniýasy

  Esasy mehaniki konfigurasiýa şulary öz içine alýar:

  1, Esasy dolandyryş ekrany

  2, Önümleri ýygnamak bölümi

  3, Kesiş bölümi

  4,Iň soňky halta görnüşi

  5. ueelim sepmek bölümi

  6 eplenen bölüm

  7. Ilki sepilenden soň laýyk basyň

  8, Açylmaýan bölüm

 • Bal ary poçta poçta öwrülişi

  Bal ary poçta poçta öwrülişi

  Satuwdan soň hyzmat

  1,1 ýyl kepillik.

  2, placeeriňizde daşary ýurt hyzmatyny hödürlemek üçin tejribeli inersenerler.

  Islän wagtyňyz jogap bermek üçin 3, 7 × 24 sagat onlaýn hyzmat.

  4, Gurmak, synag we okuw hyzmaty.

  5, Ömürboýy tehniki goldaw.

123Indiki>>> Sahypa 1/3