Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Howa köpürjikli ýassyk film sumkasy ýasaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Howa köpürjikli ýassyk ýassygy EVS-800 öndürýän maşynyň esasy tehniki parametrleri:

 • 1. Ulanylýan material PE pes basyşly material PE ýokary basyşly material
 • 2. Açylmaýan ini ≤ 800mm, açylmadyk diametri ≤ 750mm
 • 3. Torba ýasamak tizligi 135-150 / min
 • 4. 160 / min mehaniki
 • 5. Torba ýasaýyş ini ≤ 800mm sumka, uzynlygy 400mm
 • 6. Zyňyndy gazy giňeltmek şahasy: 3 dýuým
 • 7. Awtomatiki yza gaýtarmak: 2 dýuým
 • 8. Garaşsyz sarmak: 3 dýuým
 • 9. Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi: 22v-380v, 50Hz
 • 10. Jemi kuwwaty: 15. 5KW
 • 11. Mehaniki agram: 3. 6T

Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Howa ýassygy film ýassygy, ýassyk ýassygy ýassygy ýasaýjy maşyn hökmünde hem tanalýar, howa bilen doldurylan ýassyk torbalary, içi boş ýassyk torbalary we çişip bolýan howa köpürjikli filmleri öndürmek üçin döredilen iň häzirki zaman önümçilik liniýasydyr.Bu enjam ýokary göwrümli önümçilik nyrhlaryny we tygşytly, tygşytly gaplama çözgütlerini talap edýän kompaniýalar üçin amatlydyr.

Howa ýassygy film öndürýän maşyn, elektron önümleri, döwülen önümleri, sumkalary we beýleki zatlary gaplamak üçin amatly howa ýassygy rulonlaryny ýasamak üçin PE bilen bilelikde ekstrudirlenen gaplama filmini kabul edýär.Enjam howa kanallaryny we film taraplaryny we kesişlerini bir bitewi amalda möhürleýär we has inçe we özüne çekiji gaplanan önüm döredýär.

Howa ýassygy film öndürýän maşynyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, onuň ýokary netijeliligi we ýönekeý işleýşidir.Elektrik energiýasyny tygşytlamak we önümçilik işini ýönekeýleşdirmek üçin döredilen mehaniki enjam.Enjam çäksiz üýtgeýän tizlik üçin ýygylyk öwrüjisi we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin garaşsyz çykaryş we göteriji hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylandyr.

Filmiň önümçilik liniýasy, önümleri ýüklemek we düşürmek üçin amatly egrem-bugram bölekde howany giňeltmek üçin niýetlenendir.Enjamyň işleýiş netijeliligini we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin awtomatik awtomatlaşdyryş, awto-duýduryş we awtomatik duralga ýaly içerki aýratynlyklary bar.

Howa ýassygy film öndürýän maşyn, film önümçiliginiň birmeňzeşligini üpjün etmek üçin islenmeýän böleginde doly awtomatiki EPC enjamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Egrem-bugram bölegi, filmiň üznüksiz iýmitlenmegini we durnuksyz yza çekilmegini üpjün etmek üçin ýokary funksiýaly potensial datçik bilen enjamlaşdyrylandyr.

Enjam kemer zynjyryny we sesini ýok edýän we durnuklylygy we takyklygy ýokarlandyrýan motor reduktorynyň we tormozynyň toplumlaýyn enjamyny kabul edýär.Gözlemek prosesi optiki göz EPC tehnologiýasyny kabul edýär, bu filmi has ýumşak we has berkleşdirýär we has arassa we has ygtybarly gaplama çözgüdini üpjün edýär.Howa ýassygy film öndürýän maşynlarymyz iň ösen modelleriň hataryna girýär we has köp gaplaýyş kompaniýalary häzirki zaman sungatymyzy täzelemegi saýlaýarlar.Volumeokary göwrümli önümçilik nyrhlaryny we özüne çekiji gaplanan önümleri talap edýän kompaniýalar üçin tygşytly çözgüt.

Üstünlikleri

Howa ýassygy maşyny, howa ýassygy plyonkasy we howa ýassyk ýassygy gaplaýyş enjamy, gurmak we işlemek aňsat bolan ýönekeý çyzykly gurluş dizaýnyny kabul edýär.

Diňe pnewmatik komponentleriň, elektrik ulgamlarynyň we işleýiş bölekleriniň ösen markalaryny goşmak bilen enjamlarymyz üçin iň oňat komponentleri ulanýarys.Beýleki ähli enjam bölekleri, Hytaýyň iň ýokary enjam üpjünçiligi zynjyryndandyr, bu enjamy bazardaky beýlekilerden has durnukly we ygtybarly edýär, tehniki hyzmatyň talaplary gaty pes.

Maşynlarymyz ýokary awtomatlaşdyrylan we ösen, howa ýassygy film öndürýän maşynymyz Hytaýda awtomatiki yza gaýtarmak funksiýasy bolan ýeke-täk maşyn.

Howa ýassygy film rulonynyň önümçilik liniýasy, howa ýassygy film öndürýän maşyn, howa ýassygy film önümçilik liniýasy we howa ýassygy film rulony öwrüliş liniýasy bularyň hemmesi iň soňky hereketi dolandyrmak tehnologiýasyny kabul edýär, kesmekden we emele getirmekden başlap, hemmesi kompýuter tarapyndan dolandyrylýar.

Maşynlarymyz awtomatiki usulda PLC we ýygylyk öwrüjiler tarapyndan dolandyrylýar, dolandyryş panelleri arkaly işlemegi aňsatlaşdyrýar.Mundan başga-da, parametr sazlamalary gyssagly we takyk önümçilik prosesini üpjün edip, elektron gözler bilen yzarlanýar.

Biziň inwertorlarymyz, çäksiz üýtgeýän tizlige, şeýle hem öndürijiligi ýokarlandyrýan, netijeli we öndürijilikli önümçilik prosesini döredýän garaşsyz çykaryş we göteriji hereketlendirijilere mümkinçilik berýän ähli önümçilik liniýasyna gözegçilik etmek üçin giň ýygylyk diapazonyny öz içine alýar.

Üstünlik 1
Üstünlik 2
Üstünlik 3
Üstünlik 4
Üstünlik 5

Programma we degişli zatlar

Arza
Degişli zatlar 1
Degişli zatlar 2

Zawodymyz

Zawod

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň