Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Hexcelwrapping padded mailer ýasaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

1) Bu çyzykly gurluşyň önüm dizaýny ýönekeý, gurmak we goldamak aňsat.

2) Dünýä belli markalaryň ýokary derejeli bölekleri pnewmatik, elektrik we operasiýa ulgamlarynda ulanylýar.

3) Önüm ekologiýa taýdan arassa, tygşytly suw esasly ýelim kabul edýär we möhür berk we arassa.

4) Bu önüm ýokary derejede awtomatlaşdyryş we akyl derejesine eýe we işinde ekologiýa taýdan arassa.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Maşyn Giriş

“Hexcel” bilen örtülen gaplanan mailer ýasaýjy maşynyň gysgaça mazmuny

1. “Hexcelwrap padded mailer sumka ýasaýjy maşyn, ýokary hilli poçta torbalaryny öndürmek üçin ýörite döredildi.Kraft kagyzy içerki köpürjik kagyzy, bal ary kagyzy ýa-da gasynlanan kagyz bilen birleşdirip, enjam berk we ygtybarly gaplama çözgüdi bilen üpjün edýär.

2. Torbany ýasamak prosesi üç sany kagyz kagyzy goýberiş çarçuwasyna ibermekdir we orta gatlak howa köpürjiklerini ýa-da beýleki kagyz materiallaryny basmak üçin niýetlenendir.Kagyz gatlaklary kesgitlenen nokatlara ýelim sepip, soňra dik we keseligine basylýar.Çalt eltip bermek üçin ekologiýa taýdan arassa ýassyk torbalaryny döretmek üçin ýylylygy basmazdan we kesmezden ozal goşmaça gorizontal pürkmek we eplemek.

3. Öňdebaryjy herekete gözegçilik tehnologiýasyny ulanyp, bu akylly maşyn tekiz we ekologiýa taýdan arassa kagyz haltalary öndürmek üçin materiallary aç-açan, kesip we emele getirip bilýär.Döredilen möhürler güýçli we ygtybarly, iş amallary ýönekeý we ulanmak aňsat.Gysgaça aýdylanda, bu ýokary hilli maşyn ýörite sumka ýasamak talaplary üçin iň oňat çözgütdir.

4. Bu enjam köp maksatly bolup, bal ary poçta torbalary, gasynlanan kagyz poçta haltalary, nagyşly kagyz howa köpürjikli poçta haltalary we ş.m. ýaly dürli poçta torbalaryny öndürip biler.

Kompostable haltalar
Bal ary konweri maşynynyň jikme-jiklikleri 1
Ary konweri maşynynyň jikme-jiklikleri 2
Bal ary konweri maşynynyň jikme-jiklikleri 3
Ary konweri maşynynyň jikme-jiklikleri 4

Önümiň spesifikasiýasy

“Hexcelwrap” bilen örtülen mailer öndürýän maşynyň tehniki parametrleri

Model:

EVSHP-800

Material:

Kraf kagyzy, bal ary kagyzy

Açylmaýan giňlik

≦ 1200 mm

Açylmaýan diametr

≦ 1200 mm

Torba ýasamagyň tizligi

30-50birlik / min

Maşyn tizligi

60/ min

Torbanyň ini

≦ 800 mm

Torbanyň uzynlygy

650mm

AladasyzBölüm

Düşnüksiz pnewmatikCbiriJackingDgöçürmek

Elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesi

22V-380V, 50HZ

Jemi güýç

28 KW

Maşyn agramy

15.6T.

Maşynyň daşky görnüşi

Ak reňkli çalSary

Maşyn ölçegi

31000mm * 2200mm * 2250mm

14Bütin maşyn üçin galyňlykdaky polat plitalar (Enjam plastmassa sepilýär.)

Howa üpjünçiligi

Kömekçi enjam

Zawodymyz

Daşary ýurtdaky bal ary konweri
zawod

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji we söwda kompaniýasymy?

Biz 10 ýyllyk iş tejribesi bolan R&D, önümçilik we gaplaýyş önümçiligini birleşdirýän innowasiýa kärhanasy.

2. Kepillik şertleriňiz näme?

1 ýyl kepillik berýäris

3.Haýsy töleg şertlerini hödürläp bilersiňiz?

T / T, L / C, Alibaba söwda kepilligini we beýleki şertleri kabul edýäris.

4. Gowşuryş möhletleri we şertleri näçe?

FOB we C & F / CIF şertlerini kabul edýäris.

D15-den 60 güne çenli dürli enjamlara bagly.

5. Zawodyňyz hil gözegçiligi bilen baglanyşykly nähili işleýär?

Önümi barlamak üçin ýörite hil barlag bölümi bilen işleýäris.

6. Zawodyňyza baryp bilerinmi?

Zawodymyzy görmäge hoş geldiňiz we sapar wagtynda size alada ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň