Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Durnukly gaplamany nädip saýlamaly?

Sarp edijiler durnuklylygy isleýärler, ýöne azaşmak islemeýärler.“Innowa Market Insights” 2018-nji ýyldan bäri azyk we içgi gaplamalarynda “uglerod aýak yzy”, “gaplamanyň azalmagy” we “plastmassa” ýaly daşky gurşaw talaplarynyň iki esse ýokarlandygyny (92%) belleýär.Şeýle-de bolsa, durnuklylyk baradaky maglumatlaryň köpelmegi tassyklanmadyk talaplar barada alada döretdi.Aýýar: "Daşky gurşawy goraýan sarp edijileri köşeşdirmek üçin, soňky birnäçe ýylda sarp edijileriň duýgularyny" ýaşyl "talaplar bilen ulanýan önüm teklipleriniň köpelendigini gördük" -diýdi."Ömrüň ahyry barada tassyklanylýan talaplar bar önümler üçin, galyndylary netijeli dolandyrmagy höweslendirmek üçin şeýle gaplamalary dogry taşlamak bilen sarp edijileriň näbelliligini çözmek üçin işlemegi dowam etdireris."Daşky gurşawy goraýjylar, BMG-nyň plastik hapalanmak boýunça global şertnama döretmek baradaky meýilnamasyny yglan etmeginden soň, “kazyýet işleriniň tolkunyna” garaşýarlar, şol bir wagtyň özünde düzgünleşdiriji guramalar iri kompaniýalaryň plastik galyndylary arassalamak baradaky talaplary sebäpli ýalan mahabaty çäklendirýärler.Golaýda “Makdonalds”, “Nestle” we “Danone” Fransiýanyň “hüşgärlik borjy” kanuny boýunça plastiki azaltmak maksatlaryny ýerine ýetirmedikleri üçin habar berildi.COVID-19 pandemiýasyndan bäri sarp edijiler plastmassa gaplamagy makul bilýärler.

Pandemiýa bilen baglanyşykly arassaçylyk talaplary sebäpli plastmassa garşy duýgular sowady.Bu aralykda, Europeanewropa Komissiýasy 2020-nji ýylda bahalandyrylan önüm talaplarynyň ýarysyndan gowragynyň (53%) "önümiň daşky gurşaw aýratynlyklary barada düşnüksiz, ýalňyş ýa-da subut edilmedik maglumatlary" üpjün edýändigini anyklady.Angliýada Bäsdeşlik we bazarlar guramasy “ýaşyl” önümleriň nädip satylýandygyny we sarp edijileriň azaşýandygyny ýa-da ýokdugyny derňeýär.Greenöne ýaşyl ýuwmak tendensiýasy, dogruçyl markalara ylmy taýdan tassyklanan beýannamalary bermäge we plastiki karzlar ýaly aç-açan we düzgünleşdirilen mehanizmlerden goldaw almaga mümkinçilik berýär, käbirleri “LCA-dan soňky dünýä” girýäris.Global sarp edijiler durnuklylygyň talaplarynyň aç-açanlygyny talap edýärler, gaplamanyň daşky gurşawa ýetirýän täsirini ballarda ýa-da bahalarda görmek isleýär, 34% -i uglerod aýak yzynyň peselmeginiň satyn alyş kararlaryna oňyn täsir etjekdigini aýdýarlar.

habarlar-2


Iş wagty: 20-2023-nji mart