Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Plastiki gaplamanyň geljegi barmy?

Golaýda “Innova Market Insights” 2023-nji ýyldaky esasy gaplama tendensiýalaryny ýüze çykardy we “plastik aýlaw” öňdeligi eýeledi.Plastmassa garşy duýga we galyndylary dolandyrmagyň has berk düzgünlerine garamazdan, plastiki gaplama sarp edilişi ösmegini dowam etdirer.Öňdebaryjy markalaryň köpüsi, plastik gaplamanyň geljegini tegelek ykdysadyýeti goldaýan hökmünde görýärler.“Greenaşyl, ýöne arassa”, “täzelenip bilýän”, “birikdirilen” we “gaýtadan ulanylýan” dünýä bazary gözlegçileriniň esasy gaplama ugurlaryny düzýär.Gaplamakda ekologiýa taýdan arassa talaplaryň köpelmegi bilen, ýaşyl ýuwmak gorkusy köpeler we tassyklanan ylym bilen durnuklylyk maglumatyny gorap biljek markalara mümkinçilik döreder.Şol bir wagtyň özünde, kagyz esasly we bioplastiki gaplama, birleşdiriji tehnologiýalar we gaýtadan ulanylýan gaplama ulgamlary daşky gurşawyň has durnuklylygyny gazanmak üçin çekişini dowam etdirer.

Plastmassany azaltmak we täzelenip bolýan alternatiwalary köpeltmek synanyşyklaryna garamazdan, ýeňil, köptaraply we arassaçylyk materialy hökmünde plastmassanyň mahsus häsiýetleri önümçiligiň we sarp etmegiň ösmegini aňladýar.Häzirki wagtda hökümetler we pudaklar üçin esasy üns, tegelek ykdysadyýetde plastmassany gaýtadan dikeltmek üçin gaýtadan işlenip bilinýän dizaýn gaplaýyş we gaýtadan işlemek ulgamlaryny üpjün etmek bolmaly.“Innova Market Insights”, COVID-19 pandemiýasyndan bäri, global sarp edijileriň 61% -iniň, islenmese-de, howpsuzlyk üçin plastmassa gaplamalaryň köp ulanylmagynyň zerurdygyna ynanýar.Plastiki hapalanma krizisine we gaýtadan işlemegiň pes derejesine garamazdan, global sarp edijileriň 72% -i plastmassanyň beýleki materiallar bilen deňeşdirilende ortaça ýa-da has ýokary gaýtadan işlenip bilinjekdigine ynanýarlar.Mundan başga-da, soraga gatnaşanlaryň ýarysy (52%) önümler gaýtadan ulanylýan materiallara gaplanan halatynda has köp tölejekdiklerini aýtdy.Sarp edijiniň özüni alyp barşy, plastiki hapalanmaga möhüm goşant goşýar."Innowa Market Insights.ement" düzgünnamasynyň taslama menejeri Akhil Eşwar Aýýar: "Plastmassanyň aýlanyşygyny gowulandyrmak üçin, eýýäm gaýtadan işleýän infrastruktura eýe bolan LDPE we PP-den ýasalan bir materially filmlere barha artýan tendensiýany gördük" -diýdi. ösmegini dowam etdirer.Öňdebaryjy markalaryň köpüsi, plastik gaplamanyň geljegini tegelek ykdysadyýeti goldaýan hökmünde görýärler.“Greenaşyl, ýöne arassa”, “täzelenip bolýan”, “birikdirilen” we “gaýtadan ulanylýan” dünýä bazary gözlegçileriniň esasy gaplama ugurlaryny düzýär.Gaplamakda ekologiýa taýdan arassa talaplaryň köpelmegi bilen, ýaşyl ýuwmak gorkusy köpeler we tassyklanan ylym bilen durnuklylyk maglumatyny gorap biljek markalara mümkinçilik döreder.Şol bir wagtyň özünde, kagyz esasly we bioplastiki gaplama, birleşdiriji tehnologiýalar we gaýtadan ulanylýan gaplama ulgamlary daşky gurşawyň has durnuklylygyny gazanmak üçin çekişini dowam etdirer.Bal ary mailer enjamymyz, bal ary konweri mailer önümçilik liniýasy we fan bilen bukulan kagyz bukulýan maşyn, şeýle hem bal ary kagyzlaryny ýasaýan maşyn geljekde gowy saýlar.

habarlar-1


Iş wagty: 20-2023-nji mart