Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Täzelenýän gaplama

habarlar-3

Hemmeler nebithimiýa plastmassasyna gyzyklanmaýarlar.Hapalanmak we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly aladalar, şeýle hem Ukrainadaky çaknyşyklar sebäpli güýçlenýän nebit we gaz üpjünçiligi bilen baglanyşykly geosyýasy näbellilikler adamlary kagyzdan we bioplastikadan ýasalan gaplamalara iterýär."Polimer öndürmek üçin iýmit bolup hyzmat edýän nebit we tebigy gazdaky bahalaryň üýtgemegi, kompaniýalary kagyz ýaly täzelenip bilýän çeşmelerden öndürilen bio-plastmassa we gaplama çözgütlerini öwrenmäge itergi berip biler" -diýdi Akhil Eşwar Aýýar."Käbir ýurtlarda syýasatçylar eýýäm zibil akymlaryny sowmak, bio-plastiki çözgütleriň soňky akymyna taýýarlyk görmek we bar bolan polimer gaýtadan işlemek akymynyň hapalanmagynyň öňüni almak üçin çäreleri gördüler."“Innova Market Insights” -yň maglumatlaryna görä, 2018-nji ýyldan bäri biodegrirlenip bilinýän ýa-da kompost edilip bilinýän azyk we içgi önümleriniň sany takmynan iki esse artdy, çaý, kofe we ​​konditer önümleri ýaly kategoriýalar bu önümleriň ýarysyna golaýyny tutýar.Sarp edijileriň goldawynyň artmagy bilen täzelenip bilýän gaplama tendensiýasy dowam eder.Dünýä sarp edijileriniň diňe 7% -i kagyz esasly gaplamalary durnuksyz diýip hasaplaýarlar, diňe 6% -i bioplastikanyňky ýalydyr.“Amcor”, “Mondi” we “Coveris” ýaly üpjün edijiler, kagyz esasly gaplamak üçin ýaramlylyk möhletini we işleýşiniň çäklerini öňe sürüp, täzelenip bilýän gaplamalarda täzelik täze sepgitlere ýetdi.Bu aralykda, Europeanewropa bioplastikasy 2027-nji ýyla çenli bioplastika üçin iň uly bazar segmenti (agramy 48%) bolup, 2027-nji ýyla çenli global bioplastiki önümçiligiň takmynan iki esse ýokarlanmagyna garaşýar. Sarp edijiler birikdirilen gaplama tehnologiýasyny ulanmaga has köp isleg bildirýärler iň bolmanda käwagt goşmaça önümçilik maglumatlaryna girmek üçin.

Täzelenip bilýän gaplamalaryň geljegine ynanýarys.Häzirki wagtda ilkinji ädim plastik gaplamany biodegrirlenip bilinýän kagyz gaplamasy bilen çalyşmak.“Everspring”, “Bal ary” maileri, bal ary konweri, gasynlanan karton köpürjik kagyzy, janköýer bukulan kagyz we ş.m. ýaly kagyz ýassyk gaplamalaryny öndürmek üçin önümçilik liniýasyny ösdürmäge ünsi jemleýär, bu ekologiýa taýdan arassa pudakda siziň bilen bilelikde işleşeris we hakykatdanam bir zat ederis diýip umyt edýäris eartherimize.


Iş wagty: 19-2023-nji mart